Mountain Lake to Nameiben Lake via scenic Vale Creek; Armstrong, Ontario. WABAKIMI (1 photos)

Mountain Lake

Mountain lake